Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Stadsing A/S - Handelsbetingelser

Logo

Handelsbetingelser

Tryghed og sikkerhed, når du handler

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Stadsing A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre aftaler mellem dig som køber og Stadsing A/S.

Pr. 01.05.2023 kan man kun handle hos Stadsing A/S, via et CVR nr. 
Derudover skal man være oprettet som kunde hos Stadsing A/S. 


Ordrebekræftelse
Når du har afgivet en bestilling, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail, hvori der angives, hvilke produkt/produkter du har købt.

VIGTIGT
Ved levering anbefaler vi, at emballagen kontrolleres grundigt, således fragtskader kan opdages allerede ved leverance. Hvis varen ikke er i orden ved modtagelse, eller hvis du finder skjulte skader på varen (hvor der ikke har været synlige tegn på emballagen), kontakt da Stadsing A/S tlf. 70 15 34 00 eller [email protected] hurtigst muligt og indenfor rimelig tid. Ved skader/mangler må produktet ALDRIG tages i brug, før du har haft en dialog med Stadsing A/S' kundeservice, og vi har sagt ok for brug.

 

Vi anbefaler, at der reklameres over skjulte skader, som opdages efter udpakning, senest førstkommende hverdag kl. 12.00, da dette letter bevisbyrden over for transportør/lager væsentligt.

Hvis varens emballage er skadet ved modtagelse, anbefaler vi, at du noterer dette på fragtbrevet, når du kvitterer for modtagelsen. Dog bør du nægte modtagelse af varen, såfremt selve varen er tydeligt skadet. Herefter bedes du kontakte Stadsing A/S for at aftale det videre forløb.

Hvis du bor afsides, har en garage eller lignende, kan det aftales, at varen stilles uden kvittering. Dette vil i så fald være på eget ansvar iht. tyveri evt. skader o.l. Hvis dette ønskes, kan det noteres i kommentarfeltet i forbindelse med ordreafgivelsen.

Stadsing A/S leverer varer til alle momsregistrerede adresser. Er du ikke momsregistreret, kan du enten vælge at få varen leveret til et firma du har adgang til og lov til at bruge som modtager (evt. en arbejdsplads) eller du kan afhente varen hos Danske Fragtmænd på deres terminal.

Er der ingen til stede på den momsregistreredes adresse når fragtmanden kommer, tager fragtmanden varerne med retur. Du skal herefter aftale en ny udkørsel igennem Stadsing A/S eller selv sørge for afhentning. Såfremt vi skal køre varen ud til dig igen, skal du selv afholde fragtomkostningerne.  

Pris og betaling
Alle priser er ekskl. moms, emballageafgift og miljøbidrag. Såfremt Stadsing A/S' omkostninger forøges som følge af stigning i arbejdsløn, fragter eller forsikringspræmier, told, afgifter, skatter valutakurser eller andre forhold, som ligger uden for Stadsing A/S' indflydelse, forbeholder Stadsing A/S sig ret til at regulere priserne til dækning heraf uden forudgående varsel. Det påhviler køber at indhente oplysninger om gældende priser.

Du kan bestille dine varer online og betale med Visa/Dankort, MasterCard, American Express. Ved betaling med Mastercard eller American Express påløber der et gebyr på 1,25% af købet.

Betales der med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden. Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Stadsing A/S eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne afsendes fra vores lager. På dit kontoudtog vil overførsel til Stadsing A/S være angivet som "Stadsing A/S".

Stadsing A/S' betalingsbetingelse er netto kontant. Når første betaling er modtaget ændres betalingsbetingelsen til 10 dage netto under forudsætning af tilfredsstillende kreditoplysninger eller med mindre andet er aftalt.
Faktura fremsendes elektronisk enten via email eller EAN-nummer. Ønskes faktura fremsendt med post, pålægges et gebyr på kr. 45,00.
Ved fremsendelse af rykker pålægges et gebyr på 100,00 DKK. Erlægges betaling ikke rettidigt opkræves der et kompensationsgebyr på 310,00 DKK, og der beregnes en månedlig rente på 8,2% fra forfaldstidspunktet, indtil betaling finder sted. Stadsing A/S forbeholder sig retten til ikke at levere yderligere leverancer, såfremt betaling for tidligere leverancer ikke er sket rettidigt.

Stadsing A/S forbeholder sig ret til at ændre de generelle eller aftalte betalingsbetingelser uden varsel.

Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv.
I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder Stadsing A/S sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Stadsing A/S' kontrol, og som påvirker Stadsing A/S' muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Stadsing A/S påtager sig kun ansvaret for skader, som vores produkter måtte forårsage, hvis de er brugt nøjagtig som foreskrevet på sikkerhedsdatablad og produktblad.

Forsendelse
Leverancer i Danmark forsendes D.D.P. (Delivery Duty Paid) ifølge gældende Incoterms. Dvs. at fragt og forsikring betales af Stadsing A/S, til risikoovergang finder sted på leveringsstedet. Levering af produkter fra Stadsing A/S er uden beregning ved køb over kr. 1.300,00. Ved køb derunder pålægges et gebyr på kr. 110,00 pr. ordre. Leverancer til Færøerne, Grønland og Island forsendes F.O.B. dansk havn (Free On Board) ifølge gældende Incoterms. Hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra sælgers normale, kan køber debiteres for den fulde fragtomkostning. Stadsing A/S bestemmer forsendelsesmåden for varer, for hvilke der foreligger særlige lovregler eller andre forskrifter vedrørende forsendelsen.

Mangler og forsinkelser
Forsinkelse ved levering berettiger ikke sælger til erstatning. Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage efter leveringen kræve udbedring eller omlevering efter Stadsing A/S' valg. Køber kan kun hæve aftalen såfremt, der er tale om en væsentlig mangel, og Stadsing A/S ikke udbedrer/omleverer inden en rimelig frist. Kun såfremt aftalen hæves, kan køber kræve erstatning fra Stadsing A/S, og en sådan erstatning kan aldrig overstige den aftalte købesum for det leverede.

Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hver mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Stadsing A/S' forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger, reparationer udført af værksteder, der ikke er godkendt af Stadsing A/S, eller ved anvendelse af uoriginale reservedele eller tilbehør. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af Stadsing A/S, erstattes kun i samme omfang, som sælger opnår erstatning hos Stadsing A/S' underleverandører. Følgeskader, herunder driftstag, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, erstattes ikke.

Varens anvendelse
I forbindelse med salg af produkter er køberen, via sikkerhedsdatablade og produktetiketter eller på anden måde gjort bekendt med produktets rette brug og egenskaber i et omfang, der giver køberen mulighed for at vurdere produktets anvendelighed. Udleverede brochurer eller sikkerhedsdatablade vil ikke automatisk blive erstattet af nye versioner, dog respekteres lovkrav om opdatering af leverandørbrugsanvisninger. Før brug må køber selv afgøre om produktet er egnet til den påtænkte opgave, og køber bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar ved brug af produktet. Det påhviler køberen i tilfælde af videresalg at videregive de modtagne oplysninger.

Sikkerhedsdatablade og produktblade (SDS)
Sikkerhedsdatablade og produktblade er tilgængelige på webshoppen.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)
For produktskader, der ikke er omfattet af Lov om produktansvar, er sælger kun ansvarlig, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse af Stadsing A/S eller andre, som han bærer ansvaret for. Stadsing A/S er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter hvori disse indgår. Stadsing A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab. Disse begrænsninger af Stadsing A/S' ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. For produktskader, der ikke er omfattet af Lov om produktansvar, er sælger dog under alle omstændigheder alene ansvarlig i det omfang, der opnås dækning under den af Stadsing A/S tegnede produktansvarsforsikring. Stadsing A/S' ansvar for produktskade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed samt sælgers ansvar for produktskade på person reguleres af Lov om produktansvar.

Ejendomsforbehold
Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret.

Leverandøren er i tilfælde af kundens betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og kunden er forpligtet til at foretage udlevering. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som leverandøren måtte blive påført.

Kunden er uberettiget til at foretage videresalg, enhver form for overdragelse, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede eller lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes, indtil fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemand, herunder udlæg, er kunden forpligtet til straks at give leverandøren meddelelse herom.

Lovvalg og værneting
Parterne forpligter sig til at søge eventuelle uoverensstemmelser løst ved forhandling. I mangel af mindelig løsning afgøres tvisten mellem Stadsing A/S og køber efter dansk ret ved Stadsing A/S' hjemting.

Persondatapolitik - Hvilke oplysninger bliver indsamlet?
Når du som kunde foretager en bestilling i vores webshop, bliver de indtastede oplysninger gemt i vores system. Vi gemmer dit navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail adresse. Ud over de personlige oplysninger logges også din ip-adresse, samt det website du evt. har klikket dig ind til Stadsing.dk.
Der anvendes cookies på sitet. Disse benyttes til søgeoptimering. I Internet Explorer slettes cookies under menuen Funktioner -> Internetindstillinger -> Slet

Hvad bliver dine data brugt til?
Dine oplysninger ligger i vores system, for at vi kan tilsende dig dine varer, samt til at finde dine tidligere køb og dermed give dig den bedst mulige support. Når du har afgivet en ordre, vil du modtage ordrebekræftelse via mail.
Kun ansatte ved Stadsing A/S har adgang til de indtastede oplysninger og ingen data videre gives til tredjemand.
Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Vi benytter ikke logstatistik. Den dataansvarlige er Stadsing A/S.

Fortrydelsesret 
Returnering: Eventuel returnering af varer kan kun ske efter accept af en salgskonsulent eller kundeservicemedarbejder indenfor 15 arbejdsdage. 
Al returnering af varer sker til Stadsing A/S, Nørresundby, D.D.P.(Delivery Duty Paid) ifølge Incoterms 2000 medmindre andet aftales. 
Det er ikke muligt at returnere skaffevarer, outlet eller logovarer.”

Du har ubegrænset returret på varer købt hos Stadsing A/S, når blot du returnerer varen indenfor 15 arbejdsdage i samme stand og mængde som du modtog den, hvilket vil sige ubrugt og i originalsalgsemballage.
Undtagelsen er skaffevarer,outlet og logovarer. Hvis du ønsker at returnere en ubrugt vare, skal du udfylde vores returformular på hjemmesiden. Vi sørger for, at varen bliver afhentet med Danske Fragtmænd.
Vi fratrækker automatisk kr. 99,00 i returfragtgebyr pr. pakke og kr. 599,00 pr. palle. Du kan også benytte dig af din returret ved at nægte modtagelse af varen på din adresse.”

Køb af dispensere fra WeCare® og Katrin
Alle WeCare® og Katrin dispensere er inkl. en 2 års dispenser låneaftale på forbrugsstoffer, med undtagelse af katrin dispensere i rustfrit stål.

Betingelser for dispenser låneaftalen:

  • Låneaftalen løber i min. 2 år
  • De udlånte dispensere forbliver Stadsing A/S’ ejendom og skal leveres retur ved ophør af låneperioden
  • Der må kun anvendes produkter købt hos Stadsing A/S i dispenserne
  • Anvendes der ikke Stadsing produkter i dispenserne fremsendes faktura på kr. 400 pr. stk.
  • Så længe dispenserne er under denne kontrakt er de omfattet af livstidsgaranti
  • Denne bortfalder dog ved hærværk, vold eller lignende
  • Låneaftalen omfatter ikke evt. brug af batterier
  • Overdragelse af dispensere til tredjemand eller flytning af dispensere til anden adresse må kun ske med Stadsing A/S’ godkendelse
Form is not valid - Please fill required fields. Error - contact administrator.